بانکصاحب حسابشماره حسابکارتکد شبا
پارسیان محمد علی عباسی 2-213820151723 6221061068262536 IR310540213802000151723002